mediacje rodzinne

W ostatnich latach, w związku ze zdecydowanie szybszym i bardziej chaotycznym sposobem funkcjonowania
społeczeństwa, brakiem stabilizacji zawodowej i finansowej rodzin, a także rozluźnieniem więzi międzyludzkich
nastąpił wzrost liczby konfliktów rodzinnych i rozwodów.
Do niedawna skonfliktowani ludzie nie mieli możliwości zwrócenia się do bezstronnych i kompetentnych osób
z prośbą o towarzyszenie w narastającej często przez lata sytuacji konfliktu. Praktyka mediacyjna pokazuje
wyraźnie, że stworzenie bezpiecznej przestrzeni i fachowa pomoc doświadczonych mediatorów umożliwia
skonfliktowanym i skupionym na przeżywaniu poczucia krzywdy stronom otworzenie się na emocje, uczucia
i potrzeby drugiego człowieka. Mediacja zakłada bowiem, że konflikt jest zjawiskiem naturalnym, występującym
w każdym związku i relacji międzyludzkiej.
Konflikt może być także siłą twórczą, dającą możliwość
rozwoju i głębszego, bardziej świadomego porozumienia.
Podkreślenie tego faktu wydaje się bardzo istotne, gdyż wiele
osób krępuje się ujawnienia sytuacji konfliktowej, mylnie
sądząc, że nie należy poszukiwać fachowej pomocy poza
związkiem. Tymczasem mediacja to spotkania
z profesjonalnie przygotowaną parą mediatorów, ludzi
tolerancyjnych, dyskretnych i otwartych, szanujących
wolność wyznawania osobistych wartości. Ludzi
bezstronnych i nie oceniających postaw moralnych
uczestników.

Mediacja jest procesem, który poza oczywistym celem jakim jest wypracowanie satysfakcjonującego obie
strony konfliktu porozumienia umożliwia także odnoszenie innych nie mniej istotnych korzyści. Spotkanie
mediacyjne uczy strony konfliktu wyrażania własnych uczuć, emocji oraz potrzeb. Podczas spotkań
wspólnych strony przyswajają zasady uważnego słuchania swojego rozmówcy, wsłuchiwania się
w jego potrzeby, emocje, obawy i oczekiwania. Dzięki temu mediacja umożliwia zrozumienie odmiennego
punktu widzenia, pokazuje konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów, kieruje myśli uczestników
mediacji ku przyszłości i rozwiązaniu sporu. Osoby, które uczestniczą w sesjach mediacyjnych uczą się
brania odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje jak również za losy swoich najbliższych.
Wypracowane wspólnie porozumienia pozwalają na polepszenie relacji, zachowanie wzajemnego
szacunku i poszanowanie granic.

Celem mediacji jest uświadomienie sobie przez uczestników przeżywanych w relacji emocji i nazwanie
niezaspokojonych potrzeb, które są źródłem frustracji. Dotarcie do potrzeb jest zazwyczaj kluczowym
i trudnym momentem, gdyż większość ludzi zaprzecza ich istnieniu. Uświadomienie i wypowiedzenie
potrzeb jest jednak momentem przełomowym, gdyż umożliwia stronom zrozumienie siebie i motywów
działań partnera. Mediacja umożliwia poszukiwanie przez strony nowych, akceptowalnych obustronnie
rozwiązań.

Mediacja jest procesem dobrowolnym. Każda ze stron bez żadnych konsekwencji może odstąpić od
mediacji. Jednak osoby biorące udział w mediacji szybko dostrzegają, że sesja mediacyjna jest miejscem
gdzie emocje i potrzeby mogą zostać ujawnione w bezpiecznej, pełnej zrozumienia i szacunku atmosferze,
a mediacja daje szansę na utrzymanie lub wznowienie zakłóconej relacji w dawnym lub nowo
wypracowanym przez strony kształcie.

W drodze mediacji możliwe jest rozwiązywanie wszystkich sporów, w których strony dobrowolnie chcą
poszukiwać porozumienia. Mediacja jest pomocna w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych,
konfliktów związanych z rozwodem, sytuacji konfliktowych z udziałem dzieci, sporów i nieporozumień
sąsiedzkich, lokalnych, w społecznościach i wspólnotach.

                                                                                                                                          Beata i Bogdan Janowscy